ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

I. EPR rendszer

 

A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01, törzskönyvi azonosító száma: 840363, adószáma: 15840369-2-42) Elektronikus Pályázati Rendszerének (EPR) használatához szükséges az ún. „partnerfiók” létesítése.

 

Az NFK honlapján, hirdetmény formájában megtalálható haszonbérleti pályázatok kezelése a fenti, elektronikus ügyintézési rendszer használata útján történik. https://epr.nfk.gov.hu

 

A pályázati rendszer használatához regisztráció szükséges.

 

Az EPR rendszerben történhet

-       a regisztráció és partnerfiók létesítése

-       a pályázatok beadása

-       a pályázatok pályázók általi módosítása

-       a pályázatok pályázók általi visszahívása

-       a pályázati felhívás NFK általi visszavonása

 

Az EPR rendszerbe a pályázó ügyfélkapun keresztül, minden alkalommal 4T adatellenőrzéssel tud belépni, amely során az EPR rendszer eltárolja az azonosító adatokat. Egy óra inaktív működés után a felhasználót/pályázót a rendszer automatikusan kilépteti.

 

II. Általános rendelkezések

 

Az NFK a regisztrációs, valamint a pályázati eljárás során az adatmezőkbe írt személyes adatokon kívül egyéb személyes adatokat nem gyűjt.

 

A pályázati regisztráció során a következő adatok kerülnek rögzítésre:

-       név,

-       lakcím,

-       születési idő,

-       adóazonosító jel,

-       személyi igazolvány, lakcímkártya másolata,

-       állandó lakcím/tartózkodási hely,

-       e-mail cím,

 

Az NFK a pályázati eljárás során a műveletet befejező regisztrálók jövőbeni bejelentkezését megkönnyítő kis szövegrészleteket (ún. cookie-kat) helyez el a regisztrálók számítógépén. A cookie személyes adat, az adatkezelés célja, hogy a regisztrálók egymástól megkülönböztethetők legyenek, munkamenet során megadott adatok tárolása, munkamenet megszakadása esetén az adatvesztés elkerülése. A cookie-król több információ megtudható a http://www.aboutcookies.org oldalon. A cookie-k elfogadása nem teremt lehetőséget az NFK számára sem a regisztráló számítógépéhez, sem személyes információihoz való hozzáférésre azokon az adatokon kívül, amelyek kezeléséhez a regisztráló hozzájárult. Ezt az eljárást az NFK szigorúan betartja. A regisztráló választhat, hogy el kívánja-e fogadni a cookie-kat.

Amennyiben nem kívánja elfogadni a cookie-k használatát, akkor böngészőjét beállíthatja olyan módon, hogy az értesítést küldjön a cookie-k elhelyezésének kérelméről, vagy automatikusan letiltsa azok használatát.

Az NFK minden tőle elvárhatót megtesz a pályázóval kapcsolatosan birtokába került adatok védelme érdekében, az adatbiztonság követelményeinek teljesítéséért.

 

A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) előírásai alapján történik.

 

Az NFK gondoskodik az adatok sérthetetlenségéről, rendelkezésre állásáról, bizalmasságáról és biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az NFK gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek. Az NFK az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az NFK az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

  • a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről, ezen felül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve fizikai védelméről (hozzáférés és hálózati védelem),
  • az adatállományok sértetlenségéről, rendelkezésre állásáról és bizalmasságáról, valamint helyreállításának lehetőségéről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről,
  • az adatállományok integritásának megőrzéséről,
  • az adatállományok vírusok elleni védelméről,
  • az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül az eltulajdonítás, tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események esetén bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról.

 

A pályázói adatok jogellenes kezelésével okozott kárért az adatkezelő a vonatkozó törvényekben előírtak szerint felelős. A pályázó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárfelelősség alól az adatkezelő kizárólag abban az esetben mentesül, ha bizonyítani tudja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

Az NFK általános, polgári felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadók.

A rögzített adatok nyilvántartásból való törlésére akkor kerül sor, amennyiben a törvényen vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn.

 

Az érintett pályázó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, és kérheti annak helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. Az érintett pályázó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a jogszabályban meghatározott esetben. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

A pályázók által szolgáltatott adatok az NFK sikeres pályázat estén a fenntartási időszak leteltét követő 30 napig, elutasított pályázatok esetén a kifogás benyújtására rendelkezésre álló időszak leteltét követő 60 napig tárolja.

 

III. Adatkezelés

 

Az NFK, mint személyes adatok kezelője (a továbbiakban úgyis, mint: Adatkezelő) a jelen nyilatkozatával tájékoztatja az érintetteket a nyilvános haszonbérleti pályázattal történő hasznosítási eljárás során történő adatkezelési gyakorlatáról, a kezelt adatok köréről, a birtokába került személyes adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről és az érintettek jogorvoslati lehetőségeiről.

 

Az Infotv. 4. § (1) bekezdése értelmében személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az Infotv. 4. § (2) bekezdése értelmében csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

1.     Adatkezelő személye, azonosító adatai:

 

Nemzeti Földügyi Központ (rövidített neve: NFK, székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5., adószáma: 15840369-2-42, statisztikai számjele: 15840369-8413-312-01, törzskönyvi azonosító szám: 840363, képviseli: Nagy János elnök)

Releváns kapcsolattartási adatok

Telefonszám: +36 1 467 6700

Faxszám: +36 1 467 6716

E-mail cím: nfk@nfk.gov.hu

Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@nfk.gov.hu

Adatkezelő honlapjának elérhetősége: www.nfk.gov.hu

 

Adatkezelő a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében jár el a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) szerinti feladatkörében.

 

2.Adatkezelés célja:

 

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti nyilvános pályázattal történő hasznosítás kapcsán - személyes adatokat érintően - az Adatkezelő jogszabályban előírt feladatainak elvégzése.

 

A Rendelet 7.§ (2) bekezdése 18. pont alapján a pályázati kiírás a pályázati felhívásban foglalt adatokon túl tartalmazza annak rögzítését, hogy a nyertes pályázó által benyújtott pályázatot a 22. § (3) bekezdésben meghatározottak szerint nyilvánosságra kell hozni, továbbá a nyertes pályázóval kötött szerződés tartalmából közérdekből nyilvános adatoknak minősülnek az Nfatv. 30. § (1) bekezdésében meghatározott adatok, valamint, hogy az Nfatv. 30. § (2) bekezdésében meghatározott ellenszolgáltatást tartalmazó szerződés esetén a szerződést közzé kell tenni.

 

A Rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a pályázó a pályázat eredményének a közléséig köteles titokban tartani pályázata tartalmát. A (2) bekezdése alapján a pályázó és az NFK, mint kiíró köteles továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni az NFK által a pályázó rendelkezésére bocsátott és közérdekű adatnak, vagy közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő adatot, tényt, információt, azokról harmadik személynek tájékoztatást nem adhat. Ez a tilalom nem zárja ki a finanszírozó bankokkal, valamint a pályázó meghatalmazottjával, illetve a pályázat elkészítéséhez a pályázó által igénybe vett, felhatalmazással rendelkező egyéb szakértővel való adatközlést, az e §-ban foglalt titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed.

 

A Rendelet 22. § (2) bekezdéséből következően az NFK a pályázati eljárás eredményét hirdetmény formájában, a pályázati felhívással megegyező helyeken és módon is közzéteszi. Az eredmény közlésének tartalmaznia kell a nyertes pályázó nevét, lakóhelyét (székhelyét), az általa ajánlott és az NFK által elfogadott ellenszolgáltatást, és a megkötendő szerződést biztosító mellékkötelezettségek megjelölését.

 

A Rendelet 22. § (3) bekezdéséből következően az NFK a honlapján közzéteszi a nyertes pályázó által benyújtott pályázatot, oly módon, hogy a közétett nyertes pályázatban megismerhetetlenné kell tenni a törvény által védett titkot, a hivatás gyakorlásához kötött titkot, és a személyes adatokat, ide nem értve a (2) bekezdésben meghatározott személyes adatokat.

 

Az NFK a hasznosítás tulajdonosi ellenőrzése körében éves ellenőrzési tervet készít. Az éves ellenőrzési tapasztalatokról, az azok nyomán tett intézkedésekről az NFK elnöke a tárgyévet követő év május 31-ig jelentést készít az agrárpolitikáért felelős miniszter részére. A Rendelet 47. § (3) bekezdése alapján a személyes adatokat nem tartalmazó (anonimizált) jelentést az NFK a honlapján közzéteszi.

 

3. Az adatkezelés jogalapja:

 

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásával történik, figyelemmel az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontjára.

Az érintett, mint nyilvános pályázaton résztvevő az Adatkezelő által rendszeresített hozzájárulás minta formájában írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez a pályázati, szerződéskötési és - teljesítési szakaszban.

 

4. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

 

A Rendeletben megjelölt személyes adatok az adatkezelés céljánál írtak szerint.

 

5. Az adatkezelés időtartama:

 

Az adatkezelés időtartama az adatkezelési célokhoz kapcsolódik, és arra a Rendelet és az Infotv. hivatkozott rendelkezései vonatkoznak.

 

Az NFK-val szerződéskötésre jogosult pályázó esetében az NFK-ra vonatkozó sajátos közzétételi kötelezettségeket is alkalmazza.

 

Az Nfatv. 30. § (1) bekezdés a) pont alapján a Nemzeti Földalap körébe tartozó földrészletet érintő szerződés tartalmából közérdekből nyilvános adatnak minősül: a személyes adatok közül az NFK-val szerződő fél neve, a székhelye vagy lakcíme, az eljáró jogi képviselő neve és székhelye.

 

Az Nfatv. 30. § (2) bekezdése szerint, ha a Nemzeti Földalap körébe tartozó földrészletet érintő szerződés értéke a nettó ötmillió forintot eléri, a szerződés megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait az NFK internetes honlapján közzé kell tenni a szerződés létrejöttét, illetve az adatok megváltozását követő 8 napon belül. A közzétételről az NFK gondoskodik. Az adatok hozzáférhetőségét 5 évig biztosítani kell.

 

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás:

 

Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

 

Az érintettek által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő arra kifejezetten feljogosított munkatársai, illetőleg az eljárásba bevont személy, jogi képviselő férhetnek hozzá.

 

Az adatok részbeni közérdekűségére figyelemmel felhívjuk figyelmét, hogy közérdekű adatigénylés esetére az NFK az Info tv. 28-31.§ alapján jár el, jogos igénylés esetén az adatot kiadja.

 

8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:

 

Adatkezelő központi költségvetési szerv, amelynek működése szabályozott, az irattárazás rendjére és az informatikai rendszer(ek) működésére belső szabályozásokat és kontrollokat alkalmaz.

 

Adatkezelő gondoskodott a birtokába kerülő személyes adatok biztonságáról, megtette továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., a Rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálat megtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

 

10. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

 

Az érintett joga tájékoztatás kérése az adatkezelésről, személyes adatok helyesbítése, személyes adatok kezelésének kötelező idejét – selejtezést, vagy levéltárba adást - követően azok törlése, adatok zárolása, tiltakozás az adatkezelés ellen adatok kezelésének kötelező idejét – selejtezést, vagy levéltárba adást - követően, valamint jogorvoslat.

 

Kérjük az érintetteket, hogy ha úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) tartalmazza.

 

Panasszal és bejelentéssel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az érintett jogosultsága annak eldöntése, hogy az adatkezelő székhelye szerint illetékes, avagy aa saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indít polgári pert.

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa, a kezelt adatokat jogos érdekei érvényesítése érdekében bíróságok és hatóságok előtt felhasználhassa.

 

Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi.